Oznaczanie pestycydów w żywności

Oznaczanie pestycydów w żywności

Pestycydy to substancje chemiczne  wykorzystywane w  rolnictwie oraz ogrodnictwie do zwalczania szkodników i chorób roślin. Służące do ochrony roślin substancje wzbudzają wiele kontrowersji i od lat są tematem szeroko zakrojonej dyskusji. Z jednej strony dla rolnictwa są wielką szansą, ponieważ poprawiają wydajność i ograniczą straty materialne, z drugiej jednak strony traktowane są jako zagrożenie dla środowiska oraz naszego zdrowia. W związku z tym pojawiły się regulacje prawne Rozp. (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG)ustalające nakazujące badać poziom ich pozostałości.  W laboratoriach Polcargo International od lat podejmujemy działania związane z kompleksowym badaniem pod kątem pozostałości pestycydów w oferowanych nam produktach pochodzenia roślinnego i wody. Polcargo International stara się realizować badania na obecność pestycydów w owocach dla różnych klientów, którzy chcą swoje produkty wprowadzić do sprzedaży. Badania opierają się na wysokosprawnej chromatografii cieczowej  i gazowej ze spektrometrią mas. W ten sposób praktycznie jesteśmy w stanie określić pozostałości wszystkich takich pestycydów. W szczególności takich jak:

- fungicydy

- herbicydy

- insektycydy

- moluksocydy

- rodentycydy

Czym charakteryzują się pestycydy?

Co do zasady pestycydy powinny się charakteryzować się wysoką toksycznością w stosunku do szkodników oraz niską toksycznością w stosunku do człowieka. Nie zawsze jednak producenci będą w stanie to osiągnąć, a to sprawia, że wiele osób po prostu obawia się toksyczności środków, które znajdą się na spożywanych warzywach i owocach.

Czy pestycydy są bezpieczne?

Trzeba zauważyć, że uzyskanie pełnego bezpieczeństwa działania pestycydów praktycznie jest nieosiągalne. Licznie prowadzona badania laboratoryjne pozwoliło wykazać, że pestycydy mają szkodliwy wpływ na organizmy żywe, również na ludzi. W wielu przypadkach pestycydy w organizmie prowadzą do zachwiania równowagi biologicznej. W wyniku przenoszenia przez wiatry czy spłukiwania przez deszcz dochodzi niekiedy do skażenia wód oraz gruntów.

Badania żywności pod kątem obecności pestycydów

Wprowadzenie badań na obecność pestycydów oparte zostało o najnowsze metody, które pozwalają uzyskiwać wiarygodny wynik tego typu badań. W chwili obecnej jest to chromatografia gazowa i cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas. Metodyki oparte o analizę chromatograficzną wymagają nowoczesnego sprzętu, wiedzy i doświadczenia, ale zarazem pozwalają na osiągnięcie żądanych – tj. wynikających z przepisów prawa poziomów wykrywalności i oznaczalności.  Wykorzystujemy m.in. tzw.  QuECHERS, które określają słowa : Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged,  Safe. Jak nie trudno zrozumieć metodyka powinna być szybka, prosta, tania, efektywna, odporna na zakłócenia, oraz bezpieczna. Metoda funkcjonuje już od kilkunastu lat i pozwala uzyskać wiarygodne wyniki badań. Dzięki niewielkiemu zużyciu odczynników oraz szkła laboratoryjnego metoda będzie łatwa w realizacji i szybka. Daje możliwość badania żywności pod kątem różnych związków. Polega na ekstrakcji dokonywanej z użyciem acetonitrylu oraz oczyszczeniu ekstraktu przy dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej. Wykorzystując tą metodę jesteśmy w stanie podjąć ekspresowe badanie na oznaczenie pestycydów, dzięki czemu w jednym procesie analitycznym na niskim poziomie detekcji udaje się oznaczyć pozostałości większości używanych pestycydów. Przeprowadzone badania kierują się ku uzyskaniu jak najbardziej wiarygodnych wyników nawet przy bardzo niskiej wartości na poziomie 0,01 mg/kg.

Wykorzystując nowoczesną metodologię przy oznaczeniu pestycydów w żywności jesteśmy w stanie uzyskać zadowalające efekty niezależnie od wielkości badanej próbki. Prowadząc oznaczenie staramy się dostosowywać sposób działania i metody do konkretnych grup produktów spożywczych, tym samym efektywność wykonywanych zadań jest lepsza.