Badania wody i ścieków

Badania wody i ścieków

Woda jest elementem niezbędnym do życia i jej brak tak naprawdę zamknąłby możliwość funkcjonowania na ziemi. Dlatego tak ważne jest dbanie o stan wody oraz kontrolowanie wody, z której korzystamy. W ramach prowadzonych badań laboratoryjnych nasza firma podjęła również działania związane z badaniem wody i ścieków. Tym samym możemy zaproponować szeroki zakres prowadzonych działań:
 
- badania wody do celów kontroli sanitarnej, związane z instalacjami wewnętrznym
- badanie wody w ujęciach powierzchniowych i studniach
- badanie wody w sieci
- badanie wody na pływalniach
- badanie ścieków surowych, uzdatnionych, technologicznych
- badanie ścieków w kanalizacji miejskiej
- badanie wód po opadach i roztopach
- badanie osadów ściekowych.
 
Profesjonalne badanie wody i ścieków stało się możliwe dzięki uzyskaniu stosownej akredytacji dla naszego laboratorium. Dzięki spełnieniu obowiązków nałożonych przez Ministra Zdrowia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach) oraz Ministra Środowiska (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego) mogliśmy starać się o możliwość prowadzenia tego typu działań w swoich laboratoriach. Posiadając nowoczesnych sprzęt spełniający wszystkie wymagania możemy gwarantować naszym kontrahentom badania o szerokim spektrum, które pozwolą dogłębnie zbadać stan wody i ścieków. W swoich badaniach bierzemy pod uwagę parametry fizykochemiczne, mikrobiologiczne oraz sensoryczne, co sprawia że uzyskiwane wyniki są rzeczywiście kompleksową analizą stanu wód.
 
Prowadzone w naszym laboratorium badania są oparte o normalizowane metodyki badawcze, które od lat stosowane są w Europie i wielu krajach na innych kontynentach. Wszystkie badania są przeprowadzone przez przygotowany do realizacji tego typu zadań personel, który potrafi wykonać je z zadowalającą precyzją. To ostatecznie sprawia, że dokładność pomiaru jest na wysokim poziomie. Należy podkreślić, iż badania wody i ścieków wykonywane są za pomocą unikalnej aparatury – oznaczenia z zastosowaniem spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS - ang. Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry), co możecie Państwo zobaczyć na naszej stronie. W ten sposób oznaczamy m.in.
Nasz personel to osoby doświadczone, które ciągle powiększają swoje kompetencje uczestnicząc w różnorakich międzynarodowych spotkaniach, w czasie których mogą się doszkalać i powiększać swoje umiejętności. W trakcie tego typu spotkań możemy również kontrolować swoje wyniki badań w porównaniu do innych międzynarodowych zespołów.
 
Chcąc zapewnić rzetelność i wiarygodność naszych analiz staramy się również przeprowadzać regularne kontrole jakości nasze sprzętu, sprawdzamy wyposażenie i staramy się podejmować działania, które mogą udoskonalić pracę naszego laboratorium. W miarę potrzeb uzupełniamy nasz sprzęt o nowoczesne rozwiązania techniczne, które mogą gwarantować lepsze funkcjonowanie naszego laboratorium.
 
Dla potwierdzenia kompetencji i doskonałego przygotowania staramy się dbać o spełnienie wszystkich norm, co pozwala uzyskiwać stosowne certyfikaty podkreślające nasze umiejętności. Regularnie prowadzone kontrole, które są realizowane przez ośrodki zewnętrzne to kolejna próba potwierdzenia jakości naszej firmy. Bez wątpienia wielkim zaszczytem są dla nas wyniki wykonywanych prób, które nie wykazują uchybień w działaniu prowadzonych laboratoriów. Dla naszych klientów jest to doskonały znak jakości, który świadczy doskonale o jakości firmy.