Nasze oddziały

Biuro Główne
ul. Henryka Pobożnego 5
70-900 Szczecin
Polska
Pracownia Analiz Paliw w Chorzowie
Oddział Katowice
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3
41-503 Chorzów
tel/faks: 32 241 13 11
Mapa dojazdu
tel: +(91) 44 18 201,
Sekretariat: 44 18 290
faks: +(91) 488 20 36
e-mail: office@polcargo.pl
Mapa dojazdu
Biuro ŚWINOUJŚCIE
ul. Bunkrowa 4
72-602 Świnoujście
tel: +(91) 321 61 32,
327 72 77, 327 72 78
faks: +(91) 321 53 18
Mapa dojazdu
Biuro POZNAŃ
ul. Krzywinska 11
60-2114 Poznań
tel/faks: +(61) 866 00 20
e-mail: poznan@polcargo.pl
Mapa dojazdu
Oddział GDYNIA
ul. Indyjska 13
81-336 Gdynia
tel: +(58) 660 6910
faks: +(58) 660 6924
e-mail: gdynia@polcargo.pl
Mapa dojazdu
Biuro KOŁOBRZEG
ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg
tel/faks: +(94) 352 31 89
Mapa dojazdu
Oddział KATOWICE
Pl. Wolności 12
40-078 Katowice
tel/faks: +(32) 258 94 59
e-mail: katowice@polcargo.pl
Mapa dojazdu
 
Biuro MAŁASZEWICZE
ul. Janowska 66a/67
21-500 Biała Podlaska
kom. 0 507 02 60 51
faks: +(83) 375 00 11
e-mail: malaszewicze@polcargo.pl

 

 

Szczecin, dnia 24.10.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

 

            W związku z pracami nad wnioskiem o dofinansowanie projektu, który złożony zostanie
w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Konkurs I, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie linii pakującej.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV: 71333000-1

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, konstrukcja i instalacja linii pakującej.

Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający ogranicza opis przedmiotu zamówienia, który zostanie udostępniony po wcześniejszym przesłaniu podpisanego Oświadczenia o zachowaniu poufności. Treść oświadczenia znajduje się w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego. Skan podpisanego dokumentu należy przesłać na adres e-mail: office@polcargo.pl, po czym oryginał na adres: Polcargo International Sp. z o.o., ul. Henryka Pobożnego 5, 70-900 Szczecin.

 

 1. KRYTERIUM OCENY OFERTY I WAGA KRYTERIUM
 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
 • Kryterium cena (Pc) – max 50% wg poniższego wzoru

 

                                  Pc =(Cmin/Cb) x 50 pkt

                      gdzie:

                                  Pc – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena,

                                  Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert,

                                  Cb – cena badanej oferty.

 • Kryterium czas wykonania w miesiącach (PW) – max 25%

                      wg wzoru

 

                                  PW = (Wmin/Wb) x 25 pkt

                      gdzie:

                                  PW – ilość punktów oferty badanej w kryterium czas                                     wykonania,

                                  Wmin – najkrótszy czas wykonania w miesiącach

                                  Wb – czas wykonania badanej oferty

 • Kryterium okres gwarancji w miesiącach (PG) – max 25%, wg wzoru

 

                                  PG = (Gb/Gmax) x 25 pkt

                      gdzie:

                                  PG – ilość punktów oferty badanej w kryterium czas gwarancji,

                                  Gmax – najdłuższy okres gwarancji w miesiącach

                                  Gb – czas wykonania badanej oferty

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

Oferta złożona powinna być drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail office@polcargo.pl, na załączonym formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie do 06.11.2017 r.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB ICH OCENY

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572 z późn. zm.);
 3. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.);
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Polska Akademia Umiejętności;
 6. inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki;

lub

 1. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
 2. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
 3. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1710, z późn. zm.);
 4. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty wymienione w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm.).

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia, zawartego na druku Formularza Ofertowego.

 

 1. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
 • Wypełniony Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do zapytania,
 • Potwierdzenie okresu gwarancji – 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru
  prac - na druku Formularza ofertowego,
 • Potwierdzenie terminu wykonania usługi – do dnia 31.10.2018 r. – na druku Formularza ofertowego,
 • Spełnienie warunku udziału w postępowaniu określone w pkt. 4 Zapytania ofertowego – oświadczenie na druku Formularza ofertowego,
 • Oświadczenie Wykonawcy – jednostki naukowej, o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym, który zleca usługę objętą dofinansowaniem – na druku Formularza ofertowego,
 • Dokument potwierdzający posiadany potencjał jednostki naukowej do realizacji zadania – wykaz posiadanych zasobów i doświadczenie jednostki – załączyć do Formularza ofertowego (jeśli dotyczy)
 • Wykaz wraz z orientacyjnym kosztem, aparatury handlowej potrzebnej do skonstruowania przedmiotu zamówienia, którą zakupić będzie musiał Zamawiający,
 • Kopia dokumentu założycielskiego powołującego jednostkę będącą podmiotem,
  o którym mowa w podpunkcie 7), 8) i 10) pkt 4 Zapytania (jeśli dotyczy).

 

Załączniki: (dostępne po przesłaniu informacji na adres e-mail: office@polcargo.pl)

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o zachowaniu poufności.